13-nji iýunda Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň Kuala-Lumpur şäherindäki (Malaýziýa) ştab-kwartirasynda 17 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda 2025-nji ýylda geçiriljek Aziýanyň kubogy üçin bije çekişlik boldy.
Bije çekişlige 43 ýygyndy gatnaşdy. Olar öz aralarynda 10 toparça bölündiler. Yklym çempionatynyň saýlama duşuşyklary şu ýylyň 19 – 27-nji oktýabry aralygynda geçiriler.
Türkmenistanyň 17 ýaşa çenli ýetginjekler ýygyndysy bije çekişligiň netijesinde «D» toparçanyň wekili boldy. Bu toparçada türkmen futbolçylaryndan başga-da, Taýlandyň, Hindistanyň we Bruneýiň ýygyndylary hem bar.
Saýlama duşuşyklaryň netijesinde 10 toparçanyň ýeňijisi we toparçalarda ikinji orny eýelän ýygyndylaryň iň gowy netije görkezen 5-si yklym ýaryşynyň final bölegine gatnaşar. Aziýanyň kubogy geljek ýylyň 3-nji aprelinden 20-nji apreline çenli aralykda Saud Arabystanynda geçiriler.
Şeýle hem Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde 2025-nji ýylda Hytaýda geçiriljek 20 ýaşa çenli ýaşlar ýygyndylarynyň arasyndaky futbol boýunça Aziýanyň kubogynyň saýlama tapgyrynyň bijeleri çekildi.
Bije çekişligiň netijesinde Türkmenistanyň 20 ýaşa çenli ýaşlar ýygyndysy «I» toparça wekilçilik etdi. Türkmen futbolçylary bu toparçada Ýaponiýanyň, Gyrgyz Respublikasynyň (ýer eýeleri) we Mýanmanyň ýygyndylary bilen duşuşar.
Toparçanyň duşuşyklary şu ýylyň 21 – 29-njy sentýabry aralygynda Bişkek şäherinde geçiriler.
Yklym çempionatynyň final bölegi bolsa geljek ýylyň 6 – 23-nji fewraly aralygynda Hytaýda bolar. Oňa saýlama tapgyrdaky 10 toparçanyň ýeňijisi we ikinji orny eýelän ýygyndylaryň iň gowy 5-si gatnaşyp biler.