Bu köprüleriň hiç hili demir bölekleri ýa-da beton sütünleri ýok. Bu köprüleri gurmak üçin hiç hili agaç çapylmady. Eýsem bu nädip mümkin?

Janly köprülere, esasan, Hindistanyň gündogaryndaky Meghalaýa ştatyndaky tokaýlarda gabat gelmek bolýar. Gadymy döwürlerden bäri khasi halkynyň taýpalary bu ýerde ýaşap gelipdirler, nesilden-nesle agaç köklerinden janly köpri döretmek sungatyny gorap saklapdyrlar. Bu köprüler bu ýere mahsus bolan agaçlaryň...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş