Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet, Bi­lim mi­nistr­lik­le­ri­niň, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hä­kim­li­gi­niň gol­daw ber­me­gin­de Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Türk­me­nis­tan­da­ky il­çi­ha­na­sy ta­ra­pyn­dan iki dost­luk­ly ýur­duň ara­syn­da dip­lo­ma­tik gat­na­şyk­la­ryň ýo­la go­ýul­ma­gy­nyň 30 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li Ko­reý me­de­ni­ýe­ti­niň gün­le­ri ge­çi­ril­di.
Me­de­ni­ýet gün­le­ri­niň çäk­le­rin­de birnäçe ko­reý film­le­ri­niň gör­ke­zi­liş da­ba­ra­la­ry, ko­reý mil­li aş­ha­na­sy­nyň meş­hur ta­gam­la­ry­nyň ta­nyş­dy­ry­ly­şy, «Han­bok» mil­li ly­ba­sy­nyň gör­ke­zi­li­şi, Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let sim­fo­ni­ki or­kest­ri­niň hem-de «Gu­gak» ko­reý kwar­te­ti­niň bi­le­lik­dä­ki kon­ser­ti ge­çi­ril­di.
Soň­ky ýyl­lar­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry bi­len Türk­me­nis­tan bi­len Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň ara­syn­da sy­ýa­sy, söw­da-yk­dy­sa­dy we med­eni-yn­san­per­wer gat­na­şyk­lar hil taý­dan tä­ze de­re­je­le­re çy­ka­ryl­dy. Şeý­le hem türk­men-ko­reý par­la­men­ta­ra gat­na­şyk­la­ry­ny pug­ta­lan­dyr­mak ug­run­da giň ta­gal­la­ edil­ýär. Muny şu ýy­lyň no­ýabr aýyn­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­na ama­la aşyr­jak res­mi sa­pa­ry hem aý­dyň­ su­but edýär.
2007-nji ýyl­da Aş­ga­bat­da Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň, 2013-nji ýyl­da bol­sa Se­ul­da Türk­me­nis­ta­nyň il­çi­ha­na­la­ry­nyň açyl­ma­gy döw­let­le­riň dip­lo­ma­tik gat­na­şyk­la­ry­nyň ta­ry­hyn­da mö­hüm ädim­le­riň bi­ri bol­dy.
Türk­me­nis­tan bi­len Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň ara­syn­da­ky döw­le­ta­ra gat­na­şyk­lar örän ýo­ka­ry de­re­je­de sak­lan­ýar. Türk­me­nis­tan bi­len Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň öza­ra bäh­bit­li hyz­mat­daş­ly­gyn­da köp ýyl­la­ryň do­wa­myn­da al­nyp ba­ryl­ýan söw­da-yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ra-da esa­sy orun de­giş­li­dir. Iki ýur­duň ara­syn­da ne­bit we hi­mi­ýa, dok­ma se­na­ga­ty, ulag-ara­gat­na­şyk, oba ho­ja­lyk we beý­le­ki pu­dak­lar­da al­nyp ba­ryl­ýan hyz­mat­daş­lyk bi­len bir ha­tar­da, yk­dy­sa­dy­ýe­tiň gel­je­gi uly ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­ly, in­no­wa­si­on ugur­la­ry­nyň bin­ýa­dy­ny goý­mak­da hem ze­rur müm­kin­çi­lik­ler bar. Iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­la­ryň ne­ti­je­li gu­ra­ly hök­mün­de Söw­da-yk­dy­sa­dy, yl­my-teh­no­lo­gik hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça hö­kü­me­ta­ra türk­men-ko­reý to­pa­ry­nyň mej­lis­le­ri yzy­gi­der­li ge­çi­ril­ýär.
Döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ryň mö­hüm ugur­la­ry­nyň bi­ri-de me­de­ni-yn­san­per­wer ul­gam­dyr. Ylym-bi­lim ul­ga­my bo­ýun­ça hyz­mat­daş­lyk ar­ka­ly oňyn tej­ri­bä­niň top­lan­ma­gy­ny, me­de­ni gat­na­şyk­la­ryň bar­ha ber­ke­me­gi­ni, dö­re­di­ji­lik gat­na­şyk­la­ry­nyň ge­ri­mi­niň has-da gi­ňel­me­gi­ni öza­ra ys­ny­şyk­ly he­re­ket­le­riň oňyn ne­ti­je­le­ri hök­mün­de gör­kez­mek bo­lar. Türk­me­nis­tan Äh­lu­mu­my ýa­şyl ösüş ins­ti­tu­ty­na go­şul­mak ba­ra­da­ky çöz­gü­di tas­syk­la­mak bi­len bir­lik­de, Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Hal­ka­ra hyz­mat­daş­lyk agent­li­gi bi­len öza­ra he­re­ket­le­ri­niň ne­ti­je­li­li­gi­ni hem su­but ed­ýär.
Ýe­ri ge­len­de bel­le­sek, Türk­me­nis­ta­nyň me­de­ni­ýet, sun­gat we dö­re­di­ji­lik iş­gär­le­ri Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­syn­da ge­çi­ril­ýän me­de­ni çä­re­le­re yzy­gi­der­li gat­naş­ýar­lar. Öz ge­ze­gin­de, ko­reý ta­ra­py­nyň we­kil­le­ri hem bi­ziň ýur­du­myz­da gu­ral­ýan yl­my-ama­ly mas­la­hat­la­ra, fes­ti­wal­la­ra we beý­le­ki da­ba­ra­la­ra iş­jeň gat­naş­ýar­lar. Ko­reý gaz­na­sy bi­len «Mer­ke­zi Azi­ýa – Ko­re­ýa» hyz­mat­daş­lyk fo­ru­my­nyň Sek­re­ta­ria­ty ta­ra­pyn­dan bi­le­lik­de gu­ral­ýan «Now­ruz Se­ul­da» at­ly Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň ba­har fes­ti­wa­ly­nyň çäk­le­rin­de ge­çi­ril­ýän ama­ly-ha­şam sun­ga­ty­nyň ser­gi­si­ne, sun­gat us­sat­la­ry­nyň çy­kyş­la­ry­na, mil­li egin-eşik­le­riň we film­le­riň gör­ke­zi­li­şi­ne türk­men we­ki­li­ýe­ti yzy­gi­der­li gat­naş­dy.

Gel­di­mu­ham­met GEL­DI­MU­HAM­ME­DOW,
S.A.Ny­ýa­zow adyn­da­ky Türk­men oba ho­ja­lyk uni­wer­si­te­ti­niň uly mu­gal­ly­my.